Kodeks Etyczny

PPT w swojej działalności stosuje zasady Kodeksu Postępowania Etycznego, obowiązującego firmy zrzeszone w Związku Agencji Pracy Tymczasowej (ZAPT).
Na mocy tego dokumentu PPT zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad:

Zasady współpracy z Pracodawcą Użytkownikiem

 • Podstawą współpracy pomiędzy Agencją Pracy Tymczasowej a Pracodawcą Użytkownikiem są dokładnie sprecyzowane w umowie handlowej wymogi dotyczące osób wykonujących pracę tymczasową.
 • Realizując postanowienia umowy Agencja Pracy Tymczasowej kieruje się interesem Pracodawcy Użytkownika poprzez spełnienie jego oczekiwań odnośnie profilu Pracowników Tymczasowych.
 • Agencje Pracy Tymczasowej zobowiązane są zachować poufność wszelkich informacji otrzymanych od Pracodawcy Użytkownika, oraz zobowiązane są do przyjęcia zobowiązania od Pracowników Tymczasowych - w formie pisemnej – do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyli w związku z wykonywaniem Pracy Tymczasowej u Pracodawcy Użytkownika.

Zasady współpracy z Pracownikami Tymczasowymi

PPT zobowiązuje się respektować obowiązujące prawo polskie oraz dbać o prawa swoich Pracowników Tymczasowych, szczególnie w zakresie:

 • godnego wynagradzania;
 • wywiązywania się ze wszystkich formalności związanych z procesem zatrudniania, a w szczególności do poinformowania Pracownika Tymczasowego o charakterze oraz okresie współpracy, o wysokości wynagrodzenia i przewidywanych godzinach pracy;
 • terminów wypłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy;
 • przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do Pracowników Tymczasowych;
 • udzielania Pracownikowi Tymczasowemu rzetelnej informacji o charakterze podpisanej z Agencją Pracy Tymczasowej umowy i uświadomienia mu, ze Członek Związku jest odpowiedzialny za wypłacanie wynagrodzenia i regulowanie wszystkich świadczeń socjalnych związanych z zatrudnieniem

PPT zobowiązuje się również

 • Traktować zarówno kandydatów do pracy tymczasowej, jak i Pracowników Tymczasowych z godnością i szacunkiem, jak również zapewnić im równy dostęp do możliwości zatrudnienia w oparciu o kwalifikacje zawodowe, niezależnie od rasy, koloru skóry, wyznania, narodowości, płci, wieku i/lub niepełnosprawności fizycznej.
 • Ustalić, czy miejsca wykonywania zadań są bezpieczne dla Pracowników Tymczasowych.
 • Upewnić się, ze Pracownik Tymczasowy rozumie charakter zadania, do którego wykonania jest oddelegowany i że jest zdolny do jego wykonania bez ryzyka dla zdrowia własnego i innych.
 • Upewnić się, że Pracownik Tymczasowy został odpowiednio przeszkolony do wykonywania zadania, do którego jest oddelegowany.
 • Dostarczać Pracownikowi Tymczasowemu umowę podpisaną przez obie strony przed rozpoczęciem pracy lub jeżeli jest to niemożliwe - niezwłocznie po jej podjęciu.
 • Terminowo wypłacać wynagrodzenie, oraz poprawnie naliczać i terminowo odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Wywiązywać się wobec swoich Pracowników Tymczasowych ze wszystkich świadczeń socjalnych przewidywanych przez obowiązujące przepisy.
 • Wystawiać - po wykonaniu pracy – odpowiedni dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, z wyszczególnieniem poszczególnych jego składników.
 • Dostarczać - na żądanie Pracownika Tymczasowego - zaświadczenie o uzyskanych dochodach i odprowadzonych składkach.
 • Terminowo dostarczać roczną deklarację podatkową.
 • Zorganizować stanowiskowe badania lekarskie, jeśli charakter wykonywanych zadań tego wymaga.
 • Zorganizować szkolenie BHP w zakresie ogólnym bezpośrednio przez Agencję lub przez Użytkownika.Działalność reklamowa

W działalności reklamowej i marketingowej obowiązuje zachowanie realizmu i obiektywizmu w przedstawianiu korzyści mogących wynikać dla Użytkowników z oferowanych usług.

Do pobrania pełny tekst Kodeksu Etycznego. (PDF, 57KB)

Załączniki artykułu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Top brand 1:1 replica watch.read this article who sells the best replica watches.read here https://www.medicinewatches.com/.check out this site franck muller replica.advice https://www.holidayswatches.com/.